تعیین سطح زبان انگلیسی

● آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
● استاندارد دانشگاه کمبریج
● شامل ۳۰ سوال چهار گزینه ای

● نتیجه نهایی سطح زبان شما، در انتهای این آزمون به نمایش درخواهد آمد.